Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro koncové zákazníky a firemní zákazníky

a  firmy  Stronger Computers  s.r.o.

1       Prodávající

1.1      Základní údaje a adresa provozovny:

Stronger Computers  s.r.o.

se sídlem společnosti Moskevská 14/1, Most (sídlo je ale jen administrační adresou a lze ji použít jen pro fakturační účely, korespondenci a reklamace prosím zasílejte pobočku !)

pobočka HM Tesco , Rudolická 1706,  434 01 Most

tel: (+420) 608 365 202, 773 465 202

 

IČO: 28729609

DIČ: CZ28729609

 

Číslo účtu CZK: 239198717/0300

  

1.2       Provozní doba

 

Pobočka HM TESCO:

Po – Pá     10:00 – 13:30 hodin 15:00 – 19:00 hodin

So - Ne      10:00 – 18:00 hodin 

příjem objednávek pro expedici po potvrzení objednávky do dvou pracovních dnů: do 17:00 hod. (upřesnění viz "Expedice zboží") .

 

2       Kupující

2.1       Prodejce výpočetní techniky - do této kategorie je kupující zařazen poté, co prodávající ověřil jeho oprávněnost využívat zejména cenových výhod této kategorie (tzn. zejména podnikání v oboru prodeje výpočetní techniky a služeb doložené příslušnými doklady a záruka pravidelných odběrů, případně existence kamenného či internetového obchodu). Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (jakékoliv změny těchto údajů je až do případného ukončení obchodních vztahů povinen prodávajícímu oznamovat):

  • kopie Živnostenského listu (předkládají pouze živnostníci)
  • kopie výpisu z Obchodního rejstříku (předkládají pouze s.r.o. a a.s.)
  • kopie Osvědčení o registraci k DPH

 

2.2. Koncový uživatel- do této kategorie jsou automaticky zařazeni všichni ostatní zákazníci. Při zahájení obchodních vztahů předává koncový uživatel prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech

3       Ochrana osobních údajů

3.1      Společnost Stronger Computers s.r.o. se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2000 Sb.).

3.2       Poskytnuté osobní údaje jsou využívány za těmito účely:

  • úspěšně vyřizovat zákazníkovy objednávky, reklamace atp.
  • informovat zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi atp.
  • poskytovat zákazníkovi informace o zboží, cenách atp.

3.3      Společnost Stronger Computers s.r.o. si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

3.4. Společnost Stronger Computers s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabyde zjištění, že poskytnuté údaje:

  • nejsou pravdivé
  • byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží
  • byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR

3.5       Zákazníkem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou.

3.6       Zákazník má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace.

4       Objednávka

4.1       Objednávat je možno následujícími způsoby:

5       Cenové kategorie

5.1       Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu 2 těchto obchodních podmínek. Cenové kategorie jsou určeny takto:

5.2       Koncový uživatel
EU - koncový spotřebitel výpočetní techniky

5.3       Prodejce výpočetní techniky
Dealer - dealerské ceny , individuální množstevní slevy

6       Platební podmínky

6.1       Platba v hotovosti při nákupu.

6.2       Platba předem bankovním převodem.

6.3       Platba platební kartou v prodejně.

6.4       Na dobírku při doručení zboží.

6.5       Nákup na splátky (zatím pouze na prodejně a pouze pro koncové zákazníky).

6.6       Prodané a předané zboží kupujícímu, zůstává až do úplného zaplacení plné kupní ceny kupujícím majetkem společnosti prodejce. V případě prodlení platby kupujícího za zboží, náleží společnosti prodejce poplatek za pronájem plně nezaplaceného zboží, které stále zůstáva majetkem prodejce. Poplatek činí za každý den prodlení dle sazebníku: PC nebo notebook 300Kč/den, mobilní telefon 200Kč/den, wifi router 50kč/den, ostatní zboží 3% z prodejní ceny zboží.

7       Expedice zboží

7.1       Osobní odběr je zdarma !

7.1.      Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Prodávající může požadovat identifikaci a předložení občanského průkazu.  Zboží neodebrané do 7 pracovních dnů od doručení na prodejnu , může být prodáno jinému zákazníkovi nebo vráceno dodavateli!

Zboží je do úplného zaplacení v majetku prodávajícího. Úrok z prodlení při nezaplacení činí 1% za každý den prodlení z dlužné částky, plus náklady na vymáhání dluhu. Při převzetí třetí osobou je tato plně zodpovědná za předání zboží kupujícímu, o předání kupujícímu musí být vyhotovený předávací protokol řádně podepsaný přebírající stranou, neexistuje-li takovýto doklad o předání, je osoba přebírající dlužníkem v plné výši, při vrácení zboží se odečte aktuální vypočítaná tržní hodnota zboží, při výpočtu se bere v potaz opotřebování, kompletnost zboží atd.

7.2       Zasílání Českou Poštou v rámci ČR

U zboží zakoupeného na partnerském e-shopu www.klikman.cz se jeho dodání řídí podmínkami uveřejněnými na tomto e-shopu.

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou  České pošty. Cena přepravy  včetně dobírky je 150,- Kč včetně DPH u zásilky do 1kg, je-li váha celé objednávky těžší, cena bude stanovena dle ceníku dopravce. Pokud je dle podmínek dopravce nutné rozdělit zboží do více balíků, bude účtován každý ks zvlášť.

U objednávky přijaté v pracovní den do 16:30 hod.,  je ti zboží skladem, bude e-mailem potrvzené jako "expedované", bude-li zboží doručeno do 1-3 pracovních dnů

U objednávky přijaté v pracovní den do 16:30 hod.,  není-li zboží skladem, ale je zboží označeno jako dostupné, bude e-mailem potvzené jako "připravuje se" a bude-li zboží doručeno do 3-7 pracovních dnů

Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky a poškození krabice) podle přiloženého dokladu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 608 365202 nebo e-mailem (stronger.computers(@)hotmail.com) prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu e-mailem.

8       Záruční podmínky a odstoupení od kupní smlouvy

8.1       Záruční podmínky a odstoupení od kupní smlouvy se řídí samostatným Reklamačním řádem prodávajícího. U zboží zakoupeného na partnerském e-shopu www.klikman.cz, se jeho reklamace řídí reklamačními podmínkami uveřejněnými na tom to e-shopu.

8.2.        Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Podmínky uplatnění tohoto práva, jakož i vzor odstoupení od smlouvy, jsou součástí Reklamačního řádu prodávajícího.

 

9       Souhlas se zasíláním informací

9.1       Kupující souhlasí se zasíláním obchodních informací na poskytnutou e-mailovou adresu. Tento souhlas má právo kupující kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena ochrana osobních údajů kupujícího.

10    Servis a opravy

10.1      Servis PC a notebooků přijímáme na poboče v HM Tesco.

10.2      Při příjmu zákazník dostane doklad o přijetí zařízení do servisu.

10.3      Nejprve se provede diagnostika problému a a poté je zákazník informován o zjištěných závadách , problémech tímto zjištěných a předběžné ceně opravy. Pokud zákazník telefonicky nebo osobně souhlasí , je proveden servisní úkon, který mu byl nabídnut. Pokud během servisu dojde ke zjištění dodatečných závad, zákazník je znovu informován a pokud souhlasí s dalšími servisními úkony budou provedeny. Všechny odsouhlasené servisní úkony a materiál, musí být před vydáním zařízení ze servisu zaplacen.

10.4      Před odnesením zařízení do servisu si prosím zálohujte svá důležitá data a soubory, firma Stronger Computers s.r.o. neručí za případné ztráty dat při servisních úkonech.

10.5. Podmínky uplatnění odpovědnosti za vady i nároků z poskytnuté záruky jsou upraveny samostatně v Reklamačním řádu, dostupném na internetových stránkách prodejce i ve všech provozovnách prodávajícího.

 

11 Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy

nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může

spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního

řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou

komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 12    Závěrečná ustanovení

12.1     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 7. 4. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

12.2     Kupující svou registrací u prodávajícího nebo nákupem  zboží u něj stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.

12.3     Zástava a výkupy- po dohodě s majitelem p. Heczkem je možno ve výjimečných případech provést zástavu věci (pozdržený výkup), kde na běžné účtence bude vyznačeno předmět zástavy(výkupu) název zboží cena zboží za kterou bylo zastaveno na další řádce účtenky je pak název zboží znovu a cena kterou je potřeba v dohodnutém termínu vyplatit firmě Stronger Computers s.r.o. aby zboží bylo vráceno. Poplatek za zástavu činí 1% za každý započatý den od počátku zástavy, datum počátku zástavy je vyznačen na účtence úplně dole. Konečná cena kterou musí zastavujécí zaplatit firmě Stronger Computers s.r.o. se vypočítá v den vrácení zboží, pokud se zastavující nedostaví v dohodnutém termínu který je zaznamenán v programu na evidenci zástav, bude předmět zástavy(pozastaveného výkupu) prodán novému majiteli. Žádné doklady vydané firmou Stronger Computers s.r.o. nejsou li opatřeny úředně ověřenými podpisy majitele firmy p. Heczkem , nejsou platné jakožto dlužní úpisy firmy Stronger Computers s.r.o. vůči osobám kterým byly vydány, a ani jiným osobám. Slouží pouze pro evidenci zboží a DPH a doby předání a doby trvání. U klasického výkupu kde je zboží na vákup uvedeno na účtence pouze jednou je částka "placeno" na účtence, částkou která byla vyplacena firmou Stronger Computers s.r.o. tomu kdo přinesl zboží na výkup a před částkou je znaménko minus, v případě zástavy je to částka kterou musí zastavující vyplatit v dohodnutém termínu firmě Stronger Computers s.r.o., Výkup za zboží je možné vyplatit i jiné osobě pokud osoba přinese tuto platnou kopii účtenky, v případě ztráty této účtenky, a není li již vyplacena osobě která přinesla účtenku, bude částka za zboží výkupu vyplacena osobě která sjednala výkup, dle občanského průkazu, u zástavy platí stejné pravidlo.

Firma Stronger Computers s.r.o. neručí za škody způsobené ztrátou účtenky a vyplacením částky nebo vrácením zboží jiné osobě, která přinese doklad o evidenci servisu, reklamace, výkupu, prodeje nebo zástavy.